• Program
 • Ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar

et profil

 

Ekonomski tehničar je četvorogodišnji obrazovni profil koji podrazumeva niz ekonomskih predmeta čiji broj raste tokom školovanja. Ovo je najopširniji ekonomski profil, koji pruža učenicima veoma široko znanje iz oblasti ekonomije što im omogućava nastavak školovanja u svim visokoškolskim ustanovama.

 

Kvalitetna praktična znanja koja učenici uvežbavaju i utvrđuju na praktičnoj nastavi pružaju im mogućnost zaposlenja već nakon završene srednje škole. Učenici praktičnu nastavu obavljaju, između ostalog, i u računovodstvenim agencijama gde su u prilici da rade u savremenom poslovnom okruženju i stvarnim situacijama.

 

Naša škola ima odličnu saradnju sa najboljim privatnim ekonomskim fakultetima u Beogradu. Profesori Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Beogradske bankarske  akademije (BBA) Singidunuma, Visoke škole modernog biznisa (MBS) i  Fakulteta za menadzment, ekonomiju i finansije(MEF-a)  su  često gosti-predavači u  organizaciji naše škole. Ekonomski tehničari učestvuju na njiihovim radionicama i takmičenjima i ostvaruju zapažene rezultate!

Učenicima koji upisuju  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu škola organizuje pripremnu nastavu.

 

Koji je cilj programa?

 • Cilj programa je da učenici steknu znanja iz oblasti ekonomije koja mogu da primene odmah po završetku srednje škole, a koja istovremeno predstavljaju dobru osnovu za dalje školovanje.

 

 Šta će učenici naučiti tokom školovanja?

 • Učenici će naučiti da obavljaju ekonomske poslove u savremenim uslovima privređivanja.
 • Savladaće knjigovodstveno-računovodstvene poslove, finansijsko poslovanje kao i komercijalne poslove, što će im omogućiti da konkurišu za poslove u proizvodnim i trgovinskim preduzećima, bankama, državnoj upravi, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima.
 • Tokom školovanja se razvija kod učenika preduzetnički duh, kako bi se osposobili da osnuju sopstveno preduzeće.

 

Kojim veštinama će učenici ovladati po završetku školovanja?

 • Učenici će savladati veštinu poslovne komunikacije, timskog rada, prilagođavanja poslovnim promenama u okruženju, tako da će sa uspehom obavljati izuzetno tražena zanimanja: 
 • menadžer nabavke i prodaje
 • knjigovođa u knjigovodstvenoj agenciji i revizorskoj kući, kao i u svim državnim organima
 • bankarski službenik
 • finansijski referent u svakom preduzeću bez obzira na delatnost, kao i u svim državnim organima
 • komercijalista
 • blagajnik
 • statističar-analitičar
 • referent uprave prihoda i poreske uprave

U radu primenjujemo postojeće nastavne planove i programe koje je propisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

 Nastavni plan za obrazovni profil ekonomski tehničar

Nedeljni plan časova

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
A.OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Srpski jezik i književnost 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik - engleski 2 - 2 - 2 - 2 -
Fizičko vaspitanje 2 2 - 2 - 2 -
Matematika 3 - 3 - 3 - 3 -
Računarstvo i informatika - 2 - - - - - -
Istorija 2 - 2 - - - - -
Hemija 2 - - - - - - -
Biologija 2 - - - - - - -
Likovna kultura - - 1 - - - - -
Sociologija sa pravima građana - - - - 2 - - -
B.IZBORNI PROGRAMI 1   1   3   3  
Građansko vaspitanje/Verska nastava 1   1   1   1  
Izborni programi**         2   2  
UKUPNO 17 2 14 - 13 - 11 -
UKUPNO 19 14 13 11

 **Učenik bira izborni program sa liste izbornih programa jednom tokom školovanja

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
B.STRUČNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Principi ekonomije 3 - 3 - - - - -
Poslovna ekonomija 2 - 2 - 2 - 2 -
Računovodstvo 2 2 2 2 2 2 4
Poslovna korespondencija i komunikacija - 2 - 2 - - - -
Ekonomska geografija 2 - - - - - - -
Poslovni engleski jezik - - 1 - 1 - 1 -
Poslovna informatika - - - 2 - 2 - -
Javne finansije - - 2 - - - 2 -
Bankarstvo - - - - 2 - 2 -
Statistika - - - - - 2 - 2
Pravo - - - - 2 - 2 -
Marketing - - - - 2 - 2 -
Ekonomsko poslovanje - - - 2 - 2 - 2
Preduzetništvo - - - - - - - 2
IZBORNI PROGRAM OBRAZOVNOG PROFILA* - - - - 2 - 2 -
UKUPNO 9 4 10 8 9 8 9 10
UKUPNO 13 18 17 19

 *Učenik bira izborni program sa liste stručnih izbornih programa jednom tokom školovanja

OPŠTI IZBORNI PROGRAMI
PROGRAM I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Muzička kultura* - - - - 2 - 2 -
Izabrana poglavlja matematike* - - - - 2 - 2 -
Izabrana poglavlja istorije* - - - - 2 - 2 -
Fizika*         2 - 2 -
Logika sa etikom* - - - - 2 - 2 -

 

 

STRUČNI IZBORNI PROGRAMI
PROGRAM I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Nacionalna ekonomija - -

-

- 2 - - -
Komercijalno poznavanje robe - - - - 2 - - -
Elektronsko poslovanje - - - - - - 2 -
Osnove bankarskog poslovanja sa evidencijom - - - - - - 2 -
Podeli
Pozovite nas!